Mae ceisiadau masnachwyr ar gyfer Ffos Caerffili bellach ar agor.

Mae dwy garreg filltir fawr yn dod â datblygiad marchnad newydd Caerffili gam yn nes, gyda’r chwilio am weithredwr marchnad a chroesawu datganiadau o ddiddordeb yn ffurfiol gan ddarpar fasnachwyr.

Mae’r gwaith o chwilio am weithredwr marchnad i reoli marchnad newydd Ffos Caerffili wedi dechrau, a gyda’r farchnad yn agor yn gynnar yn 2024, mae’r cyngor bellach yn croesawu datganiadau o ddiddordeb gan fusnesau lleol, annibynnol sydd â diddordeb mewn sicrhau uned.

Bydd y farchnad cynhwysydd ar Heol Caerdydd yn dod â chynnig bwyd a diod gwell i’r dref, yn ogystal â phrofiad marchnad traddodiadol yn cynnwys bwyd a chynnyrch ffres ynghyd â nwyddau a gwasanaethau manwerthu gan fasnachwyr annibynnol. Mae cynlluniau hefyd yn cynnwys rhaglen reolaidd o ddigwyddiadau, marchnadoedd gwib a theithio a rhai arbenigol. Bydd y safle hefyd yn cynnwys gofod swyddfa cydweithio ar gyfer entrepreneuriaid lleol Caerffili, masnachwyr unigol, a busnesau bach a chanolig.

Gwnaed y prosiect yn bosibl drwy gymorth gan raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru. Ffocws y Rhaglen yw arallgyfeirio a thwf cynaliadwy canol ein trefi a’n dinasoedd, drwy ymyriadau sy’n cynnwys gwell bioamrywiaeth a seilwaith gwyrdd; ailddefnyddio adeiladau adfeiliedig; cynyddu amrywiaeth y gwasanaethau a gynigir mewn trefi a dinasoedd gyda phwyslais ar weithio hyblyg a gofod byw; a mynediad at wasanaethau a hamdden.

Dywedodd Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, y Cynghorydd James Pritchard:

“Dyma gyfle cyffrous i fod yn rhan o’r fenter newydd hon yng Nghaerffili – y cam diriaethol cyntaf yng nghynllun Caerffili 2035.

“Yn dilyn diddordeb cynnar sylweddol, rydym yn edrych ymlaen at dderbyn datganiadau o ddiddordeb yn ffurfiol gan ddarpar werthwyr a gweithredwyr.”

Mae rhaglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru wedi’i neilltuo i wella bioamrywiaeth a seilwaith gwyrdd, adfywio eiddo sydd wedi’u hesgeuluso, creu mannau gweithio hyblyg a byw, a gwella mynediad at wasanaethau hanfodol.

Cydnabu’r Gweinidog dros Newid yn yr Hinsawdd, Julie James, gyflawniadau’r rhaglen Trawsnewid Trefi, gan ddweud, “Mae ein rhaglen Trawsnewid Trefi yn parhau i sicrhau canlyniadau gwych. Mae’r Datganiad Sefyllfa Trawsnewid Trefi a gyhoeddwyd gennym yn gynharach eleni yn dangos ein hymrwymiad a’n huchelgais i fynd i’r afael â’r heriau ac adfywio canol trefi ar draws Cymru, gan eu rhoi wrth wraidd popeth a wnawn.”

Bydd Gweithredwr y Farchnad, a fydd yn ymrwymo i gytundeb estynadwy 3 blynedd, yn gyfrifol am ystod o wasanaethau ar draws gweithrediad y farchnad gan gynnwys dylunio a rheoli digwyddiadau sy’n dod â’r gymuned i mewn, gweithio’n agos gyda’r masnachwyr, a gwasanaethau o ddydd i ddydd. – rheoli dydd.

Gall busnesau sydd â diddordeb mewn darganfod mwy a gwneud cais am uned wneud hynny ar wefan bwrpasol Caerffili 2035, ac ymweld â thudalen Ffos Caerffili: Ffos Caerffili – Caerphilly Town 2035 Caerphilly Town 2035

DIWEDD


Nodiadau i olygyddion

Mae Trawsnewid Trefi yn rhaglen gan Lywodraeth Cymru sy’n darparu miliynau i adfywio canol trefi yng Nghymru. Mae canol trefi a dinasoedd yn rhan hanfodol a phersonol o dreftadaeth a chymuned Cymru, ac mae’r rhaglen Trawsnewid Trefi yn ymroddedig i wasanaethu a chysylltu’r bobl sy’n byw, yn gweithio, yn dysgu ac yn treulio amser hamdden ynddynt.

I gael rhagor o wybodaeth am y fenter Trawsnewid Trefi ewch i: https://www.llyw.cymru/cymorth-i-wella-canol-trefi/rhaglen-targedu-buddsoddiad-mewn-adfywio