Cyfarfod preswylwyr 1/8/23 – datganiad dilynol

Rydym yn ddiolchgar i’r 100 o drigolion a fynychodd y cyfarfod gwybodaeth cyhoeddus yn Neuadd y Gweithwyr Caerffili ar 1 Awst 2023.

Mae eich adborth wedi’i gofnodi a’i rannu gyda’n tîm prosiect ehangach, gan arwain ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn deall ac yn parchu’r pryderon ynghylch sut y gallai datblygiadau newydd effeithio ar barcio, dylunio pensaernïol a gwasanaethau tref.

Gallwn sicrhau, mae ein hymrwymiad yn gadarn: ein nod yw sicrhau bod pob cynllun yn anrhydeddu treftadaeth y dref ac yn cynnal y safonau uchaf.

Bydd pob adeilad arfaethedig yn mynd trwy’r broses gynllunio statudol. Mae’r broses hon yn ystyried yr effaith bosibl ar drigolion Caerffili ac yn cynnwys ymgynghoriad cyhoeddus. Mae materion megis arddulliau pensaernïol, gofynion parcio, a goblygiadau cyffredinol cynigion cynllunio yn cael eu hystyried yn unigol.

Ariennir cyfran nodedig o brosiectau Caerffili 2035 yn rhannol gan fenter Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru:

“Nod Trawsnewid Trefi yw adfywio canol dinasoedd a threfi Cymru, gan sicrhau eu bod nid yn unig yn goroesi ond yn ffynnu. Mae’r fenter yn canolbwyntio ar wella bioamrywiaeth a seilwaith gwyrdd, ailddefnyddio adeiladau adfeiliedig, ac ehangu gwasanaethau trefi, yn enwedig o ran gwaith hyblyg a mannau byw. Y prif nod yw sicrhau cynaliadwyedd hirdymor canol ein trefi a’n dinasoedd drwy ddenu ymwelwyr a chreu mannau deniadol.”

 

Mae ffynonellau cyllid ychwanegol yn cynnwys Cronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU, Grant Tai Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, a chronfeydd trafnidiaeth gan Lywodraeth Cymru a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae pob corff cyllido yn cydnabod pwysigrwydd cryfhau canol ein trefi er budd y gymuned.

Mae ein mentrau ymgysylltu helaeth, gan gynnwys sesiynau galw heibio, arolygon, a thrafodaethau uniongyrchol, eisoes wedi cyrraedd dros 700 o drigolion a busnesau. Wrth i ni symud ymlaen ag adfywiad Tref Caerffili 2035, byddwn yn parhau â’r ymdrechion hyn. Bydd cyfleoedd ychwanegol i drigolion leisio eu barn ar y cynllun trosfwaol a phrosiectau penodol.

Dyma’r timau sy’n arwain ar bob prosiect:

  • Marchnad Ffos Caerffili – Adfywio CBSC
  • Cynllun Ailddatblygu Stryd Pentre-baen – LINC Cymru
  • Cyfnewidfa Trafnidiaeth Gyhoeddus Caerffili – Trafnidiaeth CBSC a Thrafnidiaeth Cymru
  • Gwaith Gwella Castell – Cadw

Dyddiad i’ch calendrau: mae’r digwyddiad chwarterol nesaf wedi’i drefnu ar gyfer mis Hydref 2023. Byddwn yn sicrhau bod manylion y digwyddiad hwn yn cael eu lledaenu’n helaeth. Yn y cyfamser, rydym yn awyddus i barhau â’r sgwrs. Cysylltwch drwy’r ffurflen “Cysylltwch â Ni” ar ein gwefan.